ثبت موسسه

 

 | ثبتت شرکت ها | ثبت شرکت با مسئولیت محدود | ثبت شرکت

تعریف موسسه غیر تجاری

موسسه های  غیر تجاری موسسه هایی  هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می‌شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشکیل موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند و می‌تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند. حداقل شركا در موسسات غیر تجاری نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است.

انواع موسسه های غیر تجاری

• موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد. مانند: كانون‌های فنی و حقوقی و غیره
• موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری

• ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
• ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالت‌نامه
• تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری
• تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری
• کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
• کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)
• کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)
• ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده ( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشن

 • مراحل ثبت موسسه

 • • تایید نهایی نام بعد از حداکثر 5 روز
  • اتمام تاسیس 7 روز بعد از تایید نام
  • ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها
  • دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس
  • تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده
  • انتخاب اسامی موسسه، شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی، کلمه آخر اسم خاص

انحلال موسسات غیر تجاری

 انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمصم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد .

چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و در صورتی که متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام ان معین نشده باشد ,  مجمع فوق العاده به هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید .