ثبت شرکت های نسبی

 

 | ثبتت شرکت ها | ثبت شرکت با مسئولیت محدود | ثبت شرکت

تعریف شرکت نسبی

شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركا به نسبت سرمایه‌ای است كه در شركت گذاشته است.(ماده ١٨٣ ق.ت) قانونگذار برای آگاهی اشخاص ثالث از نسبی بودن مسئولیت شركا قید عبارت مزبور را لازم دانسته است. منظور از مسئولیت شركا به نسبت سرمایه این است كه هر شریك در صورتی كه دارائی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسئولیت مدنی دارد.

نحوه تاسیس شرکت های نسبی

نحوه تاسیس و طرز كار و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه افتراق این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی شركا بعد از انحلال شركت در مقابل طلب طلبكاران است.

معایب و محاسن شرکت با مسئولیت محدود

معایب 
 • بعضی از بانک‌های خصوصی به این شرکتها وام نمی‌دهند.
 • معمولا نمی‌توان با این شرکت در مناقصات دولتی شرکت کرد.
محاسن 
 • فقط نیاز به 2 عضو اصلی دارد.
 • هر سال نیاز به معرفی اعضاء و همچنین تنظیم صورت‌جلسه، تایید و ثبت آن ندارند.
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 • 1) یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه
  2) 
  یک نسخه‌ مصدق از اساسنامه (اگر باشد.