ثبت شرکت رایانه ای

 

 | ثبتت شرکت ها |  ثبت شرکت با مسئولیت محدود |  ثبت شرکت

ثبت شرکت رایانه ای ( ثبت شرکت اینترنتی)

کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت کنند.
نکته:
شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

مراحل ثبت شرکت رایانه ای ( اینترنتی)

شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:
• موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت، صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
• دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.
تبصره: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی هستند.
• در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
• مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

تبصره: شرکت‌هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان‌های دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه‌های استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه‌های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند، اطلاع دهند تا در فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای آن استان شرکت نمایند.

مدارک ثبت شرکت رایانه ای و مجوز فعالیت

• تصویر شناسنامه مدیرعامل
• تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل
• تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
• تصویر برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک

نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکت‌های تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.
تبصره: به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت یک ساله داده خواهد شد.
مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره برای ثبت شرکت‌های رایانه‌ای یک سال است.

شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند:
• تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
• اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
• فرم تکمیل شده خود اظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت

تبصره : اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارائه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد.
معایب 
  • بعضی از بانک‌های خصوصی به این شرکتها وام نمی‌دهند.
  • معمولا نمی‌توان با این شرکت در مناقصات دولتی شرکت کرد.
محاسن 
  • فقط نیاز به 2 عضو اصلی دارد.
  • هر سال نیاز به معرفی اعضاء و همچنین تنظیم صورت‌جلسه، تایید و ثبت آن ندارند.